Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow O Banku arrow Zasady składania reklamacji
Zasady reklamacji PDF Drukuj
INFORMACJA DLA KLIENTA      
 w zakresie zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów
Banku Spółdzielczego w Raciborzu

Z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

 

Główne zmiany wprowadzone Ustawą, przewidują:
Forma i miejsce składania reklamacji.

1.    Klient może złożyć do Banku reklamację dotyczącą świadczonych usług przez Bank lub jego działalności w następujących formach:
1)    pisemnej – osobiście w jednostkach organizacyjnych Banku albo przesyłką pocztową;
2)    ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostkach organizacyjnych Banku;
3)    w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

2.    Jednostki organizacyjne Banku, w których można złożyć reklamację:
1)   Centrala w Raciborzu, ul. Klasztorna 3, tel. 32 415 20 89;
2)   Oddział w Raciborzu, ul. Bankowa 4, tel. 32 410 42 59;
3)   Oddział w Krzanowicach Rynek 1, tel. 32 410 80 08;
4)   Oddział w Kuźnia Raciborskiej ul. Powstańców 11, tel. 32 419 80 19;
5)   Oddział w Pietrowicach Wielkich ul. Szkolna 4, tel. 32 419 80 19;
6)   Oddział w Kietrzu ul. Głubczycka 14, tel. 77 485 44 47;
7)   Punkt Obsługi Klienta w Rudach ul. Rogera 1e, tel. 32 410 30 19.

3.    Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika na podstawie posiadanego pisemnego pełnomocnictwa.

4.    Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, podając w szczególności swoje dane, datę zdarzenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niedogodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. W miarę możliwości do reklamacji dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji.

Tryb rozpatrywania reklamacji.

1.    Odpowiedzi na reklamację Bank udzieli bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

2.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank przekaże  Klientowi informację:
1)    wyjaśniającą przyczynę opóźnienia;
2)    wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3)    określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:
Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej bezpośrednio z Klientem (odpowiedź pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta).

Możliwości odwołania od decyzji Banku:

1.    Klient ma prawo odwołania się do Banku od sposobu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamacje.

2.  Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu według wyboru:

1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 630). Szczegółowe zasady opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl;

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego, w przypadku roszczeń do pieniężnych do wysokości 8.000 złotych. Szczegółowe zasady opisane są na stronie internetowej są na stronie internetowej www.zbp.pl.


Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Formularz składania reklamacji
Formularz składania reklamacji w zakresie kart płatniczych

 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem