Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności arrow Nowe regulacje dotyczące tzw. "rachunków uśpionych" oraz dyspozycji na wypadek śmierci
Nowe regulacje dotyczące tzw. "rachunków uśpionych" oraz dyspozycji na wypadek śmierci PDF Drukuj
01.07.2016
Szanowni Państwo,
 
W dniem 1 lipca 2016r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).
Ustawa o której mowa: 
1. reguluje problematykę rachunków nieaktywnych ( tzw. rachunków uśpionych); 
2. określa wpływ śmierci Posiadacza rachunku na zawartą umowę rachunku;
3. ułatwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza, a w konsekwencji ogranicza problemy następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych, a także wprowadzenie stosownych narzędzi w tym zakresie.
 
Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty pieniężnej (Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwota wypłaty środków z rachunku z dyspozycją na wypadek śmierci bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.
Kwota ta na dzień 01.07.2016r. wynosi: 20 x 4.164,12 =83.282,40 zł i nie wchodzi do spadku.
Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję wkładu na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorców) o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. Posiadacze rachunków, którzy złożyli taką dyspozycję w Banku powinni dokonać aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. 

Została utworzona również Centralna Informacja, która umożliwia dostęp do danych o:
1. rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy;
2. rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono;
3. rachunkach, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. 

  • Spadkobiercy chcący uzyskać informację gdzie zmarły posiadał rachunki powinni złożyć w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorczą informację. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku. Wniosek do pobrania  
  • W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach – należy złożyć wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukującej własnych rachunków. Wniosek do pobrania  
  • Osoby reprezentujące podmiot uprawniony, występujący w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji – powinny złożyć wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotów uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji. Wniosek do pobrania  

W/w wnioski można złożyć osobiście w placówce Banku lub listownie na adres: 
Bank Spółdzielczy w Raciborzu ul. Klasztorna 3,47-400 Racibórz
W przypadku wniosku złożonego korespondencyjnie:
1. własnoręczność złożonego podpisu na wniosku,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku (jeśli nie jest przesyłany oryginał ),
muszą być potwierdzone notarialnie. 

Opłata za informacje o rachunkach pobierana jest zgodnie z Tabelą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.
Więcej wiadomości można uzyskać na stronie centralnainformacja.pl oraz w placówkach Banku. 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem