Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności arrow RODO - bezpieczeństwo danych osobowych
RODO - bezpieczeństwo danych osobowych PDF Drukuj
25 maja 2018 roku wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.
 
Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODO:

  • Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Raciborzu z siedzibą przy ul. Klasztornej 3, 47-400 Racibórz, jest Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

  • Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , pod numerem telefonu 32/415-20-89 lub pisemnie na adres siedziby Banku wskazany powyżej.

  • Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

Państwa dane osobowe to np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu, adres e-mail.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
a) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
b) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego zgodnie ze złożonym wnioskiem w tej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
e) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej zgodnie ze złożonym wnioskiem w tej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
f) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
g) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
h) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
i) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia,
j) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
k) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  • Odbiorcy danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje w tym m.in.:
1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
2. Związek Banków Polskich
3. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
4. Ministerstwo Finansów, w tym GIODO/UODO
5. Komisja Nadzoru Finansowego
6. Biura informacji gospodarczej
7. Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa
8. Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)

  • Okres przechowywania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej realizacja zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  • Prawa osób które dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

W przypadku, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Źródło pochodzenia danych

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa/dyspozycji na wypadek śmierci, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  • Konsekwencje nie podania danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie eBO

Split Payment

 

JPK_VAT

e- Składka ZUS

Konto Przyjazne

500+


Wniosek dostępny w Systemie bankowości internetowej EBO


© 2020 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem