Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Oprocentowanie arrow Oprocentowanie depozytów
Oprocentowanie depozytów

              Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Raciborzu obowiązująca od dnia 01.11.2015 r.

I. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych dla klientów indywidualnych - oprocentowanie zmienne

Lp.Rodzaj wkładu Oprocentowanie w stosunku rocznym Oprocentowanie lokat powyżej 50.000 zł
 1.Wkłady a’vista 0,10 % X
 2.ROR

 0,05 %

 X

ROR Junior, ROR Student, ROR Senior

 0,30 %

 X

 3. Konto oszczędnościowo – depozytowe (KOD) do 999,99 – 0%       pow.1.000 – 1,00% pow. 50.000 – 1,20%
 4. Wkłady terminowe:  
  - 1 miesięczne 0,30 % 0,50 %
  - 3 miesięczne 0,80 % 1,00 %
  - 6 miesięczne 1,30 % 1,50 %
   - 7 miesięczne* 1,80 % 1,80 %
   - 12 miesięczne 
 1,70 % 1,90 %
  - 15 miesięczne 1,70 % 1,90 %
  - 24 miesięczne 1,70 % 1,90 %
  - 36 miesięczne  1,70  % 1,90 %
 5. Ks. mieszkaniowe 0,80 % X

*minimalna kwota wpłaty wynosi 5.000 zł 

II. Oprocentowanie rachunków depozytowych dla klientów instytucjonalnych - oprocentowanie zmienne

 L.p.  Rodzaj wkładu  Oprocentowanie w stosunku rocznym  Oprocentowanie lokaty powyżej 50.000 zł 
 1.Rachunki bieżące i pomocnicze            0,00 %  x
 2. KOD Biznes

    do 999,99 - 0%      od 1.000 -0,50%

  od 50.000 - 0,80 %
 3. Agrokonto 0,05 %  x
 4. Wkłady terminowe  
 - 1 miesięczne0,30 %0,50 %
 - 3 miesięczne0,80 %1,00 %
 - 6 miesięczne1,30 %1,50 %
 - 12 miesięczne1,70 %1,90 %
 - 15 miesięczne1,70 %1,90 %
 - 24 miesięczne1,70 %1,90 %
 - 36 miesięczne1,70 %1,90 %

 

III. Komunikat

1. Wkłady oszczędnościowe terminowe podjęte przed terminem oprocentowane będą w wysokości aktualnego oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie za ostatni okres oszczędzania za wyjątkiem lokat progresywnych, gdzie wysokość oprocentowania zależy od daty likwidacji.

2. Dla rachunków ROR Bank ustala:
1) minimalną kwotę warunkującą otwarcie rachunku ROR w wysokości 100 zł.
2) minimalną kwotę, która winna pozostać na rachunku ROR po operacji w wysokości 10 zł.
3) maksymalną kwotę debetu w wysokości 500 zł, nie więcej niż 50% średniomiesięcznych wpływów.


3. Dla rachunków płatnych na każde żądanie:
1) Bank ustala minimalną kwotę wpłaty i wypłaty na/z książeczkę/i w wysokości 50 zł.
2) Minimalna kwota, która winna pozostać na rachunku po operacji wynosi 50 zł.


4. Dla Konta Oszczędnościowo – Depozytowego KOD Bank ustala:
1) minimalną kwotę wpłaty na KOD w momencie otwarcia konta w wysokości 500 zł,
2) minimalną kwotę od której Bank nalicza oprocentowanie w wysokości 1.000 zł.


5. Dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz terminowych rachunków lokat terminowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Bank ustala minimalną kwotę wpłaty w wysokości 500,00 zł; za wyjątkiem lokat 7-miesięcznych, dla których Bank ustala minimalną kwotę wpłaty w wysokości 5.000,00 zł.


6. Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. W roku 2015 kwota ta wynosi 3.978,71 zł.


7. Dla klientów instytucjonalnych Bank prowadzi rachunki w następujących walutach wymienialnych: euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (|GBP), frank szwajcarski (CHF).


8. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty gotówki w znaczącej kwocie. Zgłoszenie należy złożyć w Banku prowadzącym rachunek w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty.


9. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu ustalana jest w wysokości 50.000 zł; natomiast dla walut wymienialnych wcześniejszemu zgłoszeniu podlega kwota wypłaty od 1.000,00 EUR lub jej równowartość w innej walucie.


10. Karty płatnicze:

1) Visa Classic Debetowa:

 • Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych – 5.000 zł;
 • Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych - 10.000 zł;
 • Maksymalny pełny dzienny limit operacji – 15.000 zł;

2) Karta zbliżeniowa Visa payWave:

 • Limit dzienny transakcji wykonanych zbliżeniowo, bez podania PIN - 30 zł.

 

 3) Naklejka zbliżeniowa Visa payWave

 • Limit  dzienny transakcji wykonywanych zbliżeniowo, bez podania PIN- 50 zł

 

4) Visa Classic Debetowa/Visa Classic Debetowa payWave dla osób małoletnich. Limit operacji gotówkowych i bezgotówkowych ustalany jest indywidualnie przez przedstawicieli ustawowych osoby małoletniej, przy czym w roku bieżącym miesięczny maksymalny pełny limit operacji nie może przekroczyć kwoty 3.978,71 zł.

5) MasterCard (debetowa):

 • Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych – 5.000 zł;
 • Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych - 10.000 zł;
 • Maksymalny pełny dzienny limit operacji – 15.000 zł;

6) MasterCard payPass:

 • Limit dzienny transakcji wykonanych zbliżeniowo, bez podania PIN - 50 zł.


7) Visa /MasterCard Cash Back- płacąc kartą Visa lub MasterCard za zakupy w kasie można wypłacić gotówkę

 • Maksymalna kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back - 200 zł

 

11. Karty płatnicze dla Klientów Instytucjonalnych:

1) Visa Business Debetowa 

 • Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych - 20.000 zł
 • Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych - 30.000 zł
 • Maksymalny pełny dzienny limit operacji - 50.000 zł

 

12. Bank zastrzega sobie prawo zmiany stóp procentowych. O każdej zmianie Klienci zostaną poinformowani zgodnie z trybem określonym w regulaminie oraz umowie.


13. Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku objęte są ustawowym systemem gwarantowania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 z późn. zm.

 

 


 
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Kartosfera

 

Data i czas

Logowanie SBI

TalentowiSKO

JPK_VAT

e- Składka ZUS© 2017 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem