Dane finansowe

Dane ekonomiczno-finansowe Banku Spółdzielczego w Raciborzu

stan na 31.12.2018 r.

 

        

Suma bilansowa

 Fundusze własne

Depozyty 

 Kredyty  

 Wynik finansowy netto

 Współczynnik wypłacalności

 

w  tys.  zł                   

313 633
29 106
 280 144  167 903 809
 17,13%

 

Nadzorcze miary płynności w 2018 r.
wartość
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi
2,57

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi

    1,15        

 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto   910,61 %  
Wskaźnik dźwigni finansowej    8,84 %