Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu

6 czerwca 2017 r. zebrało się grono Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Czas jaki upłynął od poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z pewnością został dobrze wykorzystany przez władze Banku i pracowników. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki finansowe. Dynamika wyniku bilansowego wyniosła 161%. W sprawozdaniu finansowym zaprezentowanym w trakcie obrad zwrócono uwagę, że rok 2016 to kolejny rok stabilnego rozwoju Banku mierzonego wielkością sumy bilansowej, bezpiecznym poziomem łącznego współczynnika kapitałowego i zwiększonymi kapitałami własnymi.
 
Image
 
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały o udzieleniu wszystkim członkom Zarządu absolutorium. Przegłosowano pozytywnie również pozostałe uchwały dotyczące m.in.: podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, w wysokości1.203.617,179 zł, której aż 94% zasili kapitały własne Banku, ponadto uwzględniono 6% dywidendę dla Członków Banku.
 
Image 
 
Zebranie Przedstawicieli odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem, a obrady przebiegały bardzo sprawnie.