Rachunki uśpione (Dyspozycja na wypadek śmierci)

Szanowni Państwo,
 
W dniem 1 lipca 2016r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).
Ustawa o której mowa: 
1. reguluje problematykę rachunków nieaktywnych ( tzw. rachunków uśpionych); 
2. określa wpływ śmierci Posiadacza rachunku na zawartą umowę rachunku;
3. ułatwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza, a w konsekwencji ogranicza problemy następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych, a także wprowadzenie stosownych narzędzi w tym zakresie.
 
Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty pieniężnej 

Kwota wypłaty środków z rachunku z dyspozycją na wypadek śmierci bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję wkładu na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorców) o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. Posiadacze rachunków, którzy złożyli taką dyspozycję w Banku powinni dokonać aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. 

Równocześnie informujemy, że jeżeli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej została zawarta po dniu 1 lipca 2016 r. na czas określony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku lokaty wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty zawarcia, to warunkiem jej odnowienia będzie wydanie przez Posiadacza rachunku stosownej dyspozycji. Brak dyspozycji będzie skutkować wygaśnięciem umowy.

Została utworzona również Centralna Informacja, która umożliwia dostęp do danych o:
1. rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy;
2. rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono;
3. rachunkach, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. 
 
  • Spadkobiercy chcący uzyskać informację gdzie zmarły posiadał rachunki powinni złożyć w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorczą informację. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku.

Wniosek do pobrania  

  • W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach – należy złożyć wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukującej własnych rachunków. 

Wniosek do pobrania   

  • Osoby reprezentujące podmiot uprawniony, występujący w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji – powinny złożyć wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotów uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji.

Wniosek do pobrania  

 
W/w wnioski można złożyć osobiście w placówce Banku lub listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Raciborzu ul. Klasztorna 3,47-400 Racibórz
W przypadku wniosku złożonego korespondencyjnie:
1. własnoręczność złożonego podpisu na wniosku,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku (jeśli nie jest przesyłany oryginał ),
muszą być potwierdzone notarialnie. 
 
Opłata za informacje o rachunkach pobierana jest zgodnie z Tabelą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.
 
Więcej wiadomości można uzyskać na stronie centralnainformacja.pl oraz w placówkach Banku.