Skip to main content
 • Aktualności
 • Od 1.06.2024 r. zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Od 1.06.2024 r. zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

27-03-2024

Z dniem 17 listopada 2023 r. ruszyła możliwość zastrzegania PESEL zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

W jaki sposób można zastrzec PESEL?

 • przez stronę mObywatel.gov.pl
 • w dowolnym Urzędzie Gminy składając odpowiedni wniosek
 • przez aplikację mObywatel

Czy bank ma obowiązek weryfikować PESEL?

Obowiązek weryfikacji czy PESEL jest zastrzeżony wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. (do tego czasu bank nie ma obowiązku weryfikacji).

Co oznaczają nowe przepisy?

W związku z wejściem w życie przepisów w/w ustawy od 1 czerwca 2024 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (dostępny w placówkach banku). Zmiany w Regulaminie polegają na:

 • wprowadzeniu zapisów wynikających z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości:
  • "weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL –procedura umożliwiająca od dnia 1 czerwca 2024 r. Bankowi weryfikację w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, czy numer PESEL Posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony. Procedura przeprowadzana jest każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę" (§2 pkt 96)
  • "Od dnia 1 czerwca 2024 r. w przypadku ustalenia zastrzeżenia numeru PESEL Posiadacza rachunku po przeprowadzeniu weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na zasadach określonych w art. 105d ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Bank wstrzymuje Posiadaczowi rachunku wypłatę gotówki w placówce Banku na 12 godzin." (§41 ust.4)
 • wypowiadanie umowy rachunku z powodu AML: "Klient/Posiadacz rachunku został umieszczony na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego."(§101pkt 11)

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zastrzegania PESEL zarówno na stronie mObywatel.gov.pl, jak i w dowolnym Urzędzie Gminy dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie