Skip to main content
  • System Ochrony Zrzeszenia

System Ochrony Zrzeszenia

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku, w dniu 19 grudnia 2019 r. podpisał Umowę Zrzeszenia BPS SA oraz Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. Bank Spółdzielczy w Raciborzu został zrzeszony z BPS SA oraz stał się Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (SOZ BPS), zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom. 

soz

Przydatne informacje

Czym jest System Ochrony Zrzeszenia BPS?

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków.

Kto tworzy System Ochrony Zrzeszenia BPS?

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 stycznia 2020 r. tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 327 Banków Spółdzielczych. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie Systemu Ochrony nie zmieniło charakteru działalności tych Banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra środowisk lokalnych.

Ile jest systemów ochrony w Polsce?

Obecnie w Polsce istnieją dwa systemy ochrony, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeden utworzono w ramach zrzeszenia SGB, drugi – większy, powstał dla banków zrzeszonych w BPS.

Czy każdy bank spółdzielczy może zostać uczestnikiem System Ochrony Zrzeszenia BPS?

Nie każdy bank może zostać uczestnikiem SOZ BPS. Warunkiem koniecznym przystąpienia do jest wypełnienie rygorystycznych kryteriów stabilności i bezpieczeństwa przez Bank, zatwierdzonych przez KNF. Bank Spółdzielczy w Raciborzu spełnił te wymogi i tym samym dołączył do grupy najlepszych i najbardziej bezpiecznych banków, które w sposób ciągły poddawane są dodatkowej kontroli w zakresie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania.

Czy System Ochrony Zrzeszenia BPS jest zamiast Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Nie. Depozyty klientów zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciborzu objęte są ochroną przez BFG oraz dodatkowo przez SOZ BPS.

Dodatkowe informacje na temat SOZ BPS dostępne są pod adresem: http://www.sozbps.pl