Skip to main content
 • BFG

BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciborzu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Przydatne informacje

Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
Które środki są objęte ochroną?
 Ochronie podlegają:
 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Co nie podlega ochronie?

Nie podlegają ochronie depozyty:

 • Skarbu Państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • instytucji finansowych
 • firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia
 • osób i podmiotów, które nie zostałpy sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 r. poz.1844 oraz z 2016 r. poz.615)
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.)
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615)
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy