BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciborzu gwarantowane są przez
 Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciborzu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 r. poz. 996 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w poniższym Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.
 
 • Wysokość gwarancji
Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100.000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Raciborzu.
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100.000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

 • Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 • szkolnych kas oszczędnościowych;
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 
 • Kto nie jest objęty ochroną?
Nie podlegają ochronie depozyty:
 1. Skarbu Państwa;
 2. Narodowego Banku Polskiego;
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe;
 4. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej;
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 6. instytucji finansowych;
 7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia;
 8. osób i podmiotów, które nie zostałpy sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;
 9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 r. poz.1844 oraz z 2016 r. poz.615);
 10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.);
 11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);
 12. jednostek samorządu terytorialnego;
 13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

 • Które środki są objęte ochroną?
Ochronie podlegają:
 1. środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych;
 2. kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji;
 3. należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r

 

 • Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
 1. wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;
 2. kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat;
 3. z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

 

 • Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 1. wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt;
 2. podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach;
 3. do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl )