Skip to main content
 • O Banku
 • Zasady składania reklamacji

Zasady składania reklamacji

Klient powinien zgłosić reklamację do banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez klientów kanku lub osoby działające w ich imieniu:

 • w przypadku klientów indywidualnych w zakresie:
  • transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
  • kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
  • roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
 • w przypadku klientów instytucjonalnych w zakresie:
  • transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia
  • kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
  • roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia

Przydatne informacje

Jak złożyć reklamację?

Klient może złożyć reklamację w następującej formie:

 • pisemnej pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny banku: Bank Spółdzielczy w Raciborzu ul. Klasztorna 3, 47-400 Racibórz lub poprzez złożenie pisma w placówce banku
 • elektronicznej poprzez system bankowości internetowej lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem e-maila (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej banku www.bsraciborz.pl)
 • ustnej w placówce banku, przy czym przyjęcie reklamacji w formie ustnej wymaga potwierdzenia jej złożenia na formularzu reklamacyjnym
 • faksu

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa

Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez bank wobec klienta oraz dane adresowe klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji

 W przypadku transakcji kartą klient powinien złożyć w banku zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgłoszenie takie musi zawierać:

 • numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowaną transakcją
 • imię i nazwisko posiadacza rachunku/ użytkownika/ użytkownika karty
 • datę dokonania transakcji płatniczej
 • oryginalną kwotę transakcji płatniczej
 • nazwę akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą debetową
 • wskazanie powodu złożenia zgłoszenia
 • potwierdzenie czy użytkownik/użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji transakcji płatniczej, której dotyczy zgłoszenie
 • potwierdzenie czy transakcja na rachunku płatniczym była wykonana z należącego do posiadacza/ użytkownika karty urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji
Rozpatrywanie reklamacji

Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:

 • 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
 • 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
 • 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez osobą niebędącą klientem banku

W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi

W przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

 • 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard
 • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej oraz reklamacji otrzymanych od osoby niebędącej klientem banku

W przypadku braku odpowiedzi ze strony banku od otrzymania przez bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu wskazanego powyżej na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta

Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym

Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji

Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do banku

Odwołania

Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację, klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji banku do:

 • Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację
 • Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje klientowi posiadającemu status konsumenta)
 • Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
 • Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku klienta będącego osobą fizyczną)
 • Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku klienta będącego osobą fizyczną)
 • wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1