Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. Kredytobiorca może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli o tzw. Wakacje Kredytowe.

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Na jaki czas można zawiesić spłatę kredytu?

 • Od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – można zawiesić w tym okresie maksymalnie 2 raty, Kredytobiorca wskazuje miesiąc/miesiące.
 • Od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – można zawiesić w tym kwartale maksymalnie 2 raty, Kredytobiorca wskazuje miesiąc/miesiące.
 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – można zawiesić w każdym kwartale 1 ratę, Kredytobiorca wskazuje dowolny miesiąc w każdym kwartale.

W przypadku zawieszenia spłaty kredytu, terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W czasie zawieszenia spłaty Bank nie będzie pobierał rat, ani nie naliczy żadnych odsetek.

Jakie warunki należy spełnić, aby zawiesić spłatę kredytu?

 • Wakacje Kredytowe dotyczą wyłącznie kredytu udzielonego w polskich złotych.
 • Zawieszenie spłaty przysługuje Kredytobiorcy (konsumentowi) tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku, a kończy się po 1 stycznia 2023 roku.
 • Wniosek o zawieszenie spłat kredytu Kredytobiorca musi złożyć przed dniem płatności raty.
 • Bank przyjmuje i realizuje Wniosek od jednego Kredytobiorcy, nawet jeżeli w ramach danej umowy o udzielenie kredytu występuje więcej niż jeden Kredytobiorca.
 • Kredytobiorcy przysługuje prawo do wycofania Wniosku.
 • Jeśli kredyt jest z ubezpieczeniem, wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem. W tym okresie należy płacić składki za ubezpieczenia, ponieważ cały czas obejmuje Kredytobiorcę ochrona ubezpieczeniowa.

Informację o zawieszeniu spłaty kredytu przez Kredytobiorcę przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Jak złożyć wniosek?

1. Wniosek wraz z Oświadczeniem (załacznik do Wniosku) można pobrać w placówce Banku lub na stronie internetowej Banku (poniżej).

2. Wniosek i Oświadczeniem należy:

 • złożyć w placówce Banku, lub
 • przesłać drogą pocztową na adres Banku, lub
 • przesłać do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifiowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez ePUAP..

 

Załączniki :