Zebranie Przedstawicieli 2022

Dnia 21 czerwca 2022 r. w Raciborzu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Członków wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich oraz zaproszeni goście.

zp 4 2022

Podczas ZP Prezes Banku Elżbieta Ceglarek przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku za rok 2021, a Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marian Koczwara sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz ocenę stosowania Zasad Ładu Wewnętrznego i Korporacyjnego oraz Polityki Wynagrodzeń Banku za 2021r. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone i przyjęte jednogłośnie w formie uchwał.

zp 3 2022

Powołana podczas obrad Komisja ds. Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej dokonała oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej tego organu za okres 2020-2021 stwierdzając wynik pozytywny i spełnienie kryterium odpowiedniości.

Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku oraz udzielili w 100% absolutorium Zarządowi Banku:
- Prezesowi Zarządu Banku Pani Elżbiecie Ceglarek za 2021 r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Banku Pani Katarzynie Bezymskiej za 2021 r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Banku Pani Ewie Przybyłowicz za 2021 r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Banku Pani Monice Holauer za okres od 01.10.2021-31.12.2021r.

zp 2 2022

Zarząd dokonał także oceny działalności Banku za rok 2021, prowadzonej w wyjątkowych warunkach, w czasie globalnego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa oraz przedstawił kierunki działania Banku na 2022 r. Uchwalono, iż wynik finansowy zostanie w całości przekazany na fundusz zasobowy.

Przegłosowano pozytywnie również pozostałe uchwały dotyczące m.in. zmiany Statutu i zbycie nieruchomości Banku przy ul. Bankowa 4.

zp 1 2022

 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad i braku wniosków Zebranie zostało zamknięte.