Kredyt hipoteczny

CELKredyt hipoteczny
Na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania, jednak cel musi zostać określony w umowie kredytu

 

KWOTA
Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy

 

OKRES KREDYTOWANIA
Od 1 roku do 10 lat

 

OPROCENTOWANIE
zmienne

 

KARENCJA
Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

 

Reprezentatywny przykład - Kredyt hipoteczny w PLN
1) stopa oprocentowania kredytu -oprocentowanie zmienne 6,79 % w skali roku (WIBOR 3M + 4,00 % marży),
2) całkowita kwota kredytu – 121.157,89 zł,
3) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi – 7,44 %,
4) okres obowiązywania umowy - 121 miesięcy,
5) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 169.829,27 zł,
6) całkowity koszt kredytu wynosi: 48.671,38 zł na który składa się:
a) suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 46.505,01 zł,
b) prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,5% tj. 1.817,37 zł,
c) koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł, odpis hipoteki 30 zł),
7) umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką lub zabezpieczenia prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Zmienne oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 10.02.2022 r.