Kredyt mieszkaniowy

CELwww KM
Szeroki zakres kredytowania m.in.:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • zakup garaży,
 • generalny remont i modernizacja nieruchomości,
 • refinansowanie kredytu udzielonego przez inny bank, przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

 

KWOTA
Minimalna kwota kredytu 1.000 PLN
Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • w przypadku kredytu na zakup działki: 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank,
 • w przypadku pozostałych celów kredytu: 80% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.

 

OKRES KREDYTOWANIA

 • od 1 roku do 10 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej,
 • od 5 lat do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania.

 

OPROCENTOWANIE
zmienne

 

KARENCJA
Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

Reprezentatywny przykład - Kredyt mieszkaniowy w PLN
1) stopa oprocentowania kredytu -oprocentowanie zmienne 5,29 % w skali roku (WIBOR 3M + 2,5% marży),
2) całkowita kwota kredytu – 230.658,82 zł,
3) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 5,67 %,
4) okres obowiązywania umowy - 193 miesiące,
5) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu – 346.856,77 zł,
6) całkowity koszt kredytu wynosi: 116.197,95 zł na który składa się:
 a) suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 112.389,07 zł,
 b) prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,5% tj. 3.459,88 zł,
 c) koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 349,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł, odpis hipoteki 30 zł),
7) umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką lub zabezpieczenia prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Zmienne oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Kalkulacja została wykonana na dzień 10.02.2022 r.