Skip to main content
  • Aktualności
  • Wyborcze podsumowanie działalności Banku za rok 2023

Wyborcze podsumowanie działalności Banku za rok 2023

27-06-2024

24 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciborzu, w którym uczestniczyli Przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Zarząd i zaproszeni goście.

Miejsce obrad nie było przypadkowe. Na zamku bowiem otwarto jedną z najnowocześniejszych ekspozycji w Polsce - multimedialne muzeum ziemi raciborskiej. Uczestnicy mieli więc okazję zwiedzenia tego miejsca wraz z przewodnikiem, który przypomniał rolę jaką odegrał Bank Spółdzielczy w Raciborzu w dziejach miasta.

Zebranie Przedstawicieli otworzyła Pani Jolanta Wojtanowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku, która została wybrana Przewodniczącą obrad. Posiedzenie odbyło się przy frekwencji wynoszącej ponad 80 % i przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu Pani Monika Holauer omówiła sprawozdanie z działalności Banku oraz wyniki finansowe za rok 2023. Zarząd w swoim sprawozdaniu przedstawił dalszy kierunek rozwoju Banku zwracając uwagę na konkurencję, z którą Bank musi się mierzyć oraz na duże inwestycje jakie ponosi w związku z wymogami technologii informatycznych i potrzebą cyklicznej modernizacji sprzętu.

zd3

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku przedstawił Pan Marian Koczwara - Z-ca Przewodniczącej Rady.
Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli miało charakter wyborczy co oznaczało konieczność wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną 4-letnią kadencję. Jednak zanim przystąpiono do tego punktu obrad obecny Zarząd oraz Pani Elżbieta Ceglarek podziękowali Członkom Rady upływającej kadencji za ich pracę i zaangażowanie wręczając pamiątkowe listy.

Przed głosowaniem na nowych członków do Rady zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dokonano pozytywnej oceny każdego z kandydatów. W głosowaniu tajnym wybrana została Rada Nadzorcza na lata 2024-2028 w siedmioosobowym składzie: Jolanta Wojtanowicz, Marian Koczwara, Gabriela Kowalczyk, Andrzej Suchecki, Edeltrauda Marcinek, Rajmund Wieder, Sławomir Wąsowicz.

zd 1

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz podjęło również pozostałe uchwały m.in. dotyczące podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok, przekazując 8.853.435,39 zł wypracowanego zysku na fundusz zasobowy. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Zebranie zostało zamknięte.
Podczas tegorocznego Zebrania nie zabrakło również innej wzniosłej chwili związanej z oficjalnym pożegnaniem przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz wszystkich zebranych, Pani Prezes Elżbiety Ceglarek, która w styczniu 2024 r. po 50 latach pracy zawodowej w Banku przeszła na zasłużoną emeryturę.

zd2