POLITYKA INFORMACYJNA

KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu informuje, iż „Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Raciborzu” jest dostępna w Centrali Banku w Raciborzu ul. Klasztorna 3, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Banku.

Dokument zawierający pełny zakres informacji podlegających ujawnieniom, według stanu na koniec roku kalendarzowego,  będzie ogłaszany w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

                                                                                                         Zarząd

Banku Spółdzielczego w Raciborzu